Đơn giá nhân công xây dựng Bắc Ninh – 2/2020

Đơn giá nhân công xây dựng Bắc Ninh

Đơn giá nhân công xây dựng Bắc Ninh 2020 – Thực trạng, khó khăn, vướng mắc:

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng; Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2020. Dự kiến việc triển khai thực hiện đơn giá nhân công xây dựng theo các Thông tư này trên địa bàn tỉnh sẽ gặp phải một số khó khăn vướng mắc như sau:

– Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng, quy định: “Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố hoặc ủy quyền cho Sở Xây dựng công bố đơn giá nhân công xây dựng và đơn giá nhân công tư vấn xây dựng theo mẫu quy định tại Phụ lục số 11 của Thông tư này”. Trong giai đoạn kể từ khi Thông tư có hiệu lực đến khi UBND tỉnh công bố đơn giá nhân công xây dựng Bắc Ninh mới thì các tổ chức, cá nhân gặp nhiều khó khăn trong việc áp dụng đơn giá nhân công xây dựng trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn.

– Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng: Do đơn giá nhân công xây dựng chưa được công bố theo hướng dẫn của Thông tư số 15/2019/TT-BXD nên không có căn cứ áp dụng đơn giá nhân công lái máy để tính toán giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng theo Thông tư này.

Công ty Hương Sơn chuyên cung cấp các loại khuôn:

+ Khuôn gạch giả đá + Khuôn gạch sân vườn + Khuôn đúc bó vỉa thép + Khuôn đúc mẫu bê tông + Khuôn gạch tự chèn block + Khuôn gạch Terrazzo

Khuôn gạch lát vỉa hè lục giác Khuôn làm gạch mắt nai
Khuôn gạch giả đá Khuôn gạch sân vườn Khuôn đúc bó vỉa Khuôn gạch block Khuôn gạch Terrazzo

Đơn giá nhân công xây dựng Bắc Ninh được công bố để tháo gỡ:

Từ những thực trạng và khó khăn vướng mắc nêu trên, UBND tỉnh Bắc Ninh đã công bố đơn giá nhân công xây dựng Bắc Ninh, như sau:

Điều 1. Công bố đơn giá nhân công xây dựng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có Hên quan làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Chi tiết tại phụ lục kèm theo).

  1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và các dự án đầu tư theo hình thúc đổi tác công tư (PPP) áp dụng đơn giá nhân công theo Quyểt định này.
  2. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân áp dụng đơn giá nhân công theo Quyết định này để xác định và quản lý chi phí đầu tu xây dựng, xác định chi phí đầu tư xây dựng làm cơ sở thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước của các dự án sử dụng vốn khác.

        Điều 2. Xử lý chuyển tiếp

  1. Đối với công trình, hạng mục công trình chưa phê duyệt dự toán thì chủ dầu tư xác định và quản lý chi phí nhân công xây dựng theo Quyết định này.
  2. Đối với công trình, hạng mục công trình dã phô duyệt dự toán trước ngày Quyết định này có hiệu lực nhưng chưa tổ chức lựa chọn nhủ thau hoặc dang tô chức lựa chọn nhà thầu nhưng chưa dóng thầu thỉ chủ đầu tư điều chỉnh dự toán đơn giá nhân công công bố tại Ọuycl dịnh này.
  3. Đổi với các gói thầu dã dóng thầu, dà ký hợp dồng trước ngày Ọuyct dịnh này có hiệu lực thực hiện theo nội dung mời thầu, hồ sơ dự thầu, nội dung hợp đồng đã ký kết.

 Điều 3. Quyết dịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết dịnh số 1155/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 cùa Chù tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí dầu tư xây dựng trên dịa bàn tinh Bắc Ninh và Quyết định số 160/QĐ-ƯBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc điều chinh vùng áp dụng mức lương cơ sờ dầu vào dối với dịa bàn huyện Gia Bình và huyện Lương Tài quy định tại phụ lục kèm theo Quyết dịnh số 1155/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 về việc công bố dơn giá nhân công trong quàn lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bấc Ninh.

Các bạn tải Công văn hướng dẫn đơn giá nhân công xây dựng Bắc Giang tại đây:

+ Đơn giá nhân công xây dựng Bắc Ninh

Công ty Hương Sơn chuyên cung cấp các loại khuôn:

+ Khuôn gạch giả đá + Khuôn gạch sân vườn + Khuôn đúc bó vỉa thép + Khuôn đúc mẫu bê tông + Khuôn gạch tự chèn block + Khuôn gạch Terrazzo

Khuôn gạch lát vỉa hè lục giác Khuôn làm gạch mắt nai
Khuôn gạch giả đá Khuôn gạch sân vườn Khuôn đúc bó vỉa Khuôn gạch block Khuôn gạch Terrazzo

Các bạn tham khảo thêm đơn giá nhân công của một số tỉnh, thành phố mới nhất:

+ Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng các tỉnh

+ Đơn giá nhân công xây dựng Hà Nội

+ Đơn giá nhân công xây dựng Bắc Giang

+ Đơn giá nhân công xây dựng Bắc Ninh

+ Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lai Châu

+ Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Tuyên Quang

+ Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Cao Bằng

+ Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hải Dương

+ Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Dương

+ Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Định

+ Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Thuận

+ Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Gia Lai

+ Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lạng Sơn

+ Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Nam Định

+ Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Nghệ An

+ Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Nam

+ Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Ngãi

+ Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Thái Bình

+ Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Thái Nguyên

+ Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Thanh Hóa

+ Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

+ Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

+ Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1
Bạn cần hỗ trợ?